Cách dùng AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEX trong Power BI DAX

1. AVERAGE:

Miêu tả

Hàm AVERAGE trong POWER BI DAX trả về giá trị trung bình của các số trong 1 cột

Cấu trúc / Cách sử dụng AVERAGE (<cột>)

Tham số

<cột>: Cột bạn muốn tính trung bình

Dữ liệu trả về

Kiểu số, là giá trị trung bình của những giá trị số trong cột cần tính trung bình

Lưu ý

  1. Nếu trong cột đang tính giá trị trung bình có giá trị kiểu Đúng / Sai hoặc ô trống, những giá trị này sẽ không được tính vào giá trị trung bình
  2. Ô với giá trị là 0 vẫn được tính vào giá trị trung bình
  3. Trong trường hợp không có dòng nào để tính trung bình, hàm AVERAGE sẽ trả về kết quả blank. Tuy nhiên, trong trường hợp có dòng để tính trung bình, nhưng không dòng nào thoả mãn điều kiện để tính được giá trị trung bình, thì hàm AVERAGE trong DAX sẽ trả về giá trị là 0

2. AVERAGEA

Miêu tả

Hàm AVERAGEA trong ngôn ngữ DAX của Power BI tính toán giá trị trung bình trong 1 cột. Hàm AVERAGEA xử lý cả cột có dữ liệu text hoặc dữ liệu không phải là số (non-numeric values)

Cấu trúc hàm / Cách sử dụng

AVERAGEA (<cột cần tính giá trị trung bình>)

Tham số

<cột cần tính giá trị trung bình>: cột cần tính giá trị trung bình

Giá trị trả về

Kiểu số (Decimal Number)

Các lưu ý

Hàm AVERAGEA tính giá trị trung bình trong 1 cột, các giá trị không phải là số được hiểu theo quy luật sau đây

  1. Những giá trị tương đương với TRUE sẽ được hiểu có giá trị là 1
  2. Những giá trị tương đương với FALSE sẽ được hiểu có giá trị là 0 (Số 0, không phải chữ o)
  3. Những giá trị không phải là số (non-numeric) được hiểu có giá trị là 0 (Số 0)
  4. Những giá trị rỗng (“”) được hiểu có giá trị là 0 (Số 0)

3. AVERAGEX:

Miêu tả

Tính trung bình dựa trên 1 biểu thức trong 1 bảng

Cấu trúc và cách dùng hàm AVERAGEX

AVERAGEX (<bảng>, <biểu thức toán>)

Tham số

<bảng>: bảng muốn tính giá trị trung bình

<biểu thức toán>: biểu thức toán áp dụng cho từng dòng trong bảng để tính giá trị trung bình

Giá trị trả về

Giá trị trả về kiểu số (Decimal number)

Chú ý

Quy luật tính toán đối với giá trị không phải là số của hàm AVERAGEX cũng tương tự như của hàm AVERAGE (DAX) trong Power BI.

Xem thêm: Series DAX – Nhóm hàm DAX tính toán (Math & Stats Funtions)