Cách dùng SUM, SUMX trong Power BI DAX

1. SUM

Miêu tả

Hàm SUM trả về giá trị tổng các số trong 1 cột.

Cách dùng / cấu trúc

SUM( <cột tính tổng> )

Tham số

<cột tính tổng> : cột dùng để tính tổng (cột chứa các số cần tính tổng)

Giá trị trả về

Là số có phần thập phân.

Lưu ý

Tất cả các dữ liệu trong cột phải là dạng số (Number) thì mới tính ra kết quả đúng.

Nếu bất kỳ dòng nào là giá trị không phải dạng số thì hàm trả về kết quả là (blanks)

1. SUMX:

Miêu tả

Hàm SUMX trả về giá trị tổng các số trong 1 biểu thức tính

Cách dùng / cấu trúc

SUMX( <bảng>, <biểu thức tính> )

Tham số

<bảng> : là 1 bảng đã có hoặc 1 biểu thức tạo ra bảng, trong đó chứa các cột dùng cho biểu thức tính.

<biểu thức tính> : cột dùng để tính tổng hoặc 1 biểu thức tính mà tạo ra các kết quả trên 1 cột

Giá trị trả về

Là số có phần thập phân.

Lưu ý

Chỉ tính cho dữ liệu ở dạng số (number).

Các giá trị dạng Logic, Text hoặc ô trống sẽ bỏ qua, không tính.

Hàm SUMX thường dùng để tính tổng theo 1 số điều kiện trong cột (không phải tính tổng toàn bộ cột)

Xem thêm: Series DAX – Nhóm hàm DAX tính toán (Math & Stats Funtions)