Sử dụng hàm AVERAGE trong Google Sheets

Hàm AVERAGE để tính trung bình cộng của một dãy số, một mảng hoặc tham chiếu chứa số trong bảng dữ liệu. Tương tự như cách sử dụng hàm Average trong excel, Hàm AVERAGE trong Google Sheets cũng có cú pháp và cách sử dụng như vậy. Cùng với hàm SUM, hàm IF thì hàm AVERAGE là một trong những hàm Google Sheets cơ bản nhất khi chúng ta xử lý bảng dữ liệu. Cách sử dụng hàm rất đơn giản, trong bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng hàm AVERAGE trong Google Sheets.

Cú pháp hàm Average

Hàm AVERAGE có cú pháp sử dụng là =AVERAGE(number1,[number2],…).

Trong đó:

  • number1: đối số thứ nhất có thể là số, tham chiếu ô hoặc phạm vi chứa số muốn tính trung bình, bắt buộc có.
  • number2: là các số, tham chiếu ô hoặc phạm vi chứa số bổ sung muốn tính trung bình tối đa 255 số, tùy chọn.

Lưu ý khi sử dụng hàm Average

  • Đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hay ô rỗng thì tự động được bỏ qua, với giá trị 0 vẫn được tính.
  • Những giá trị logic, biểu thị số dạng văn bản được nhập trực tiếp vào danh sách các đối số trong hàm sẽ được đếm.
  • Nếu đối số là văn bản hay giá trị không thể chuyển đổi thành dạng số sẽ xảy ra lỗi.

Ví dụ minh hoạ cho hàm Average trong Google sheet

Có bảng số lượng xuất kho sản phẩm hàng tháng như sau

Tính số lượng xuất trung bình 4 tháng đầu năm ta làm như sau. Gõ công thức như sau:

Kết quả ta sẽ được số lượng xuất kho trung bình 4 tháng

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm Average trên google sheet rất đơn giản. Trong quá trình xử lý dữ liệu báo cáo, các bạn sẽ cần kết hợp nhiều hàm cũng như các tính năng để có thể tính toán các dữ liệu phục vụ cho nhu cầu phân tích khác nhau.

Chúc các bạn thành công.