Cách dùng COUNTX, COUNTBLANK, COUNTROWS trong Power BI DAX

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các sử dụng COUNTX, COUNTBLANK, COUNTROWS trong Power BI DAX.

1. COUNTX

Miêu tả

Hàm COUNTX dùng để đếm số dòng có chứa giá trị là loại số (hoặc ngày tháng) trong 1 cột hoặc 1 biểu thức của 1 bảng.

Cách sử dụng/cấu trúc:

COUNTX (<bảng>, <biểu thức tính>)

Tham số

<bảng> : tên của bảng có chứa dòng cần tính

<biểu thức tính>: biểu thức trả về kết quả là số hoặc ngày tháng

Giá trị trả về

Là số nguyên.

Lưu ý

Hàm COUNTX chỉ tính các giá trị số hoặc ngày tháng.

Các giá trị Text hoặc Logic sẽ không được tính.

Hàm trả về giá trị (Blank) nếu không đếm được giá trị nào

2. COUNTBLANK

Miêu tả

Hàm COUNTBLANK dùng để đếm số ô trống trong 1 cột.

Cách sử dụng/cấu trúc

COUNTBLANK (<cột>)

Tham số

<cột> : cột cần đếm ô trống

Giá trị trả về

Là số nguyên (nếu cột có ô trống).

Nếu cột không có ô trống, giá trị trả về là (Blank).

Nếu cột có ô chứa giá trị là số 0 thì không đếm những ô này, vì ô chứa số 0 vẫn tính là có giá trị, không phải ô trống.

3. COUNTROWS

COUNTROWS là gì?

Hàm COUNTROWS dùng để đếm số dòng trong 1 bảng.

Bảng này có thể có sẵn hoặc được tạo ra từ 1 biểu thức.

Cách dùng / cấu trúc

COUNTROWS (<bảng>)

Tham số

<bảng> : tên của bảng cần đếm, hoặc biểu thức tạo ra bảng.

Giá trị trả về

Là số nguyên.

Lưu ý

Thường dùng hàm để đếm số dòng còn lại của bảng sau khi lọc bảng theo điều kiện nào đó.

Ví dụ

Công thức sau đây đếm số dòng của bảng Sales: COUNTROWS( Sales ) Công thức sau đây đếm số dòng còn lại của bảng Sales khi lọc trong cột Quantity chỉ giữ lại những giá trị lớn hơn 1: COUNTROWS( FILTER(Sales, Sales[Quantity] > 1) )

Xem thêm: Series DAX – Nhóm hàm DAX tính toán (Math & Stats Funtions)