Cách dùng COUNT, COUNTA, COUNTAX trong Power BI DAX

Trong series hướng dẫn về DAX trong Power BI hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Count, Counta, Countax trong Power BI DAX.

1. COUNT

Miêu tả

Hàm COUNT (DAX) trong Power BI đếm số ô trong cột không chứa giá trị rỗng

Cách dùng / cấu trúc

COUNT (<Cột cần đếm>)

Tham số

<cột cần đếm>: Tham chiếu tới cột cần đếm (Không phải tên cột trong dấu ngoặc kép!)

Giá trị trả về

Giá trị trả về của hàm COUNT là 1 số nguyên (Whole number)

 Lưu ý

Hàm COUNT sẽ đếm các ô trong 1 cột lưu các kiểu giá trị sau đây:

  1. Kiểu số (Numbers)
  2. Kiểu ngày tháng (Dates)
  3. Kiểu chữ, kí tự (Strings / text)

Khi hàm COUNT không tìm thấy giá trị để đếm, hàm sẽ trả về giá trị blank

Giá trị BLANK sẽ bị hàm COUNT bỏ qua. Hàm COUNT không hỗ trợ đếm giá trị TRUE/FALSE (Kiểu logic / Kiểu Boolean)

Nếu bạn muốn đếm giá trị TRUE/FALSE, hãy sử dụng hàm COUNTA (DAX) trong Power BI

2. COUNTA

Miêu tả

Hàm COUNTA đếm số ô chứa giá trị không rỗng trong 1 cột. Các giá trị không rỗng có thể thuộc kiểu:

  1. Kiểu số (Numbers)
  2. Kiểu ngày tháng (Dates)
  3. Kiểu chữ, kí tự (Strings / text)
  4. Kiểu Logic (Boolean)

Cách dùng / cấu trúc

COUNTA (<Cột cần đếm>)

Tham số

<cột cần đếm>: Tham chiếu tới cột cần đếm (Không phải tên cột trong dấu ngoặc kép!)

Giá trị trả về

Giá trị trả về của hàm COUNTA là 1 số nguyên (Whole number)

3. COUNTAX

Miêu tả

Hàm COUNTAX dùng để đếm kết quả không phải là ô trống dựa trên 1 biểu thức trong 1 bảng.

Hoạt động giống hàm COUNTA, tuy nhiên nó được sử dụng để đếm các hàng không trống mà các hàng đó là kết quả tạo ra từ 1 biểu thức.

Cách dùng / cấu trúc

COUNTAX (<bảng>, <biểu thức toán>)

Tham số

<bảng> : Bảng muốn đếm số ô không trống

<biểu thức toán> : biểu thức tính cho mỗi hàng của bảng.

Giá trị trả về

Là số nguyên.

Lưu ý

Hàm COUNTAX đếm các ô chứa bất kỳ loại thông tin nào (giá trị số, ngày tháng, text, logic, biểu thức). Trong trường hợp ô có chứa biểu thức tính, nhưng kết quả của biểu thức là rỗng thì ô đó vẫn được tính là không phải ô trống (ô trống là ô không có giá trị gì).

Khi tìm trong biểu thức toán không có hàng nào để tổng hợp, hàm trả về kết quả là (Blank).

Khi biểu thức tính có hàng nhưng không có giá trị nào thỏa mãn, hàm trả về kết quả là số 0

Xem thêm: Series DAX – Nhóm hàm DAX tính toán (Math & Stats Funtions)