September 23, 2023

[POWER BI DAX] – Hàm STARTOFMONTH trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm STARTOFMONTH giúp trả về giá trị ngày nhỏ nhất trong số các giá trị thuộc cùng 1 tháng.

Cách dùng / cấu trúc

STARTOFMONTH( <Cột chứa giá trị thời gian> )

Hàm có 1 tham số duy nhất

Tham số

<Cột chứa giá trị thời gian> : Cột cần tính. Cột này phải chứa các giá trị thời gian.

Giá trị trả về

Là cột chứa giá trị ngày nhỏ nhất trong cùng tháng trong số những ngày được xét trong <Cột chứa giá trị thời gian>.

Hàm thường dùng để tính theo điều kiện khoảng thời gian trong cùng 1 tháng, từ ngày đầu tiên phát sinh cho tới thời điểm xem xét.

XEM THÊM: Series nhóm hàm DAX về thời gian trong Power BI