September 23, 2023

[POWER BI DAX] – Hàm PREVIOUSDAY

Miêu tả

Hàm PREVIOUSDAY trong Power BI DAX giúp trả về giá trị ngày trước của thời điểm xét 01 ngày (trước ngày xét tới 1 ngày).

Cách dùng / cấu trúc

PREVIOUSDAY( <Cột chứa giá trị thời gian> )

Hàm có 1 tham số duy nhất

Tham số

<Cột chứa giá trị thời gian> : Cột cần tính. Cột này phải chứa các giá trị thời gian.

Giá trị trả về

Là cột chứa giá trị ngày hôm trước của những ngày được xét trong <Cột chứa giá trị thời gian>.

Hàm thường dùng để tính theo điều kiện so sánh giỡ thời điểm ngày hôm trước, ngày hôm sau (khoảng cách thời gian là 1 ngày).

Ví dụ

Công thức sau đây giúp xác định ngày hôm trước của những ngày trong cột Date của bảng Sales:

PreviousDay =PREVIOUSDAY( Sales[Date] )

  • Giá trị trong cột ngày tháng là 10/5/2022, giá trị trả về của hàm PreviousDay là ngày 9/5/2022