September 23, 2023

[POWER BI DAX] – Hàm NEXTDAY

Miêu tả

Hàm NEXTDAY giúp trả về giá trị ngày tiếp theo (ngày hôm sau) của những ngày được xét tới.

Cách dùng / cấu trúc

NEXTDAY( <Cột chứa giá trị thời gian> )

Hàm có 1 tham số duy nhất

Tham số

<Cột chứa giá trị thời gian> : Cột cần tính. Cột này phải chứa các giá trị thời gian.

Giá trị trả về

Là cột chứa giá trị ngày tiếp theo (ngày hôm sau) những ngày được xét trong <Cột chứa giá trị thời gian>

Ngày kết quả = Ngày trong cột chứa giá trị thời gian + 1 ngày

Xem thêm:

Hàm DayHàm PreviousDay trong Power BI Dax