September 23, 2023

[POWER BI DAX] – Hàm MONTH

Miêu tả

Hàm MONTH giúp trả về giá trị số Tháng cụ thể trong 1 giá trị thời gian (có đủ Ngày, tháng, năm).

Cách dùng / cấu trúc

MONTH( <Giá trị thời gian> )

Hàm có 1 tham sốduy nhất.

Hàm MONTH trong Power BI giống với hàm MONTH trong Excel.

Tham số

<Giá trị thời gian> : Giá trị thời gian cần xác định số ngày. Có thể là 1 ngày cụ thể hoặc 1 cột chứa giá trị thời gian.

Giá trị trả về

Là giá trị số tháng (giá trị dạng Number, không phải dạng Date) trong chuỗi giá trị thời gian.

Lưu ý

<Giá trị thời gian> phụ thuộc vào cách thiết lập ngày tháng trong Region>Date của máy tính (trong Control Pannel):

  • Nếu thiết lập là DD/MM/YYYY (hay D/M/YYYY) là Ngày trước, Tháng sau.
  • Nếu thiết lập là MM/DD/YYYY (hay M/D/YYYY) là Tháng trước, Ngày sau.

Nên xác định đúng cách biểu diễn giá trị thời gian trong dữ liệu để có kết quả đúng (tránh nhầm Ngày với Tháng).

Trường hợp giá trị thời gian bị sai, không nhận dạng được (số âm, số tháng lớn hơn 12) thì hàm không cho kết quả.

Hàm hoạt động cả trong trường hợp <Giá trị thời gian> ở dạng Text nhưng đại diện cho giá trị thời gian (không bắt buộc phải đúng loại dữ liệu thời gian).

Ví dụ

Xác định số tháng trong các ví dụ sau:

=MONTH(“1-8-2019”) sẽ cho kết quả là  số 8 (tháng 8) (ở thiết lập Region>Date là DD/MM/YYYY).

=MONTH(“9-12-2018”) sẽ cho kết quả là số 9 (ở thiết lập Region>Date là MM/DD/YYYY).

=MONTH( TODAY() ) sẽ cho kết quả là số tháng của thời gian hiện tại.

=MONTH( Sales[Date] ) sẽ cho kết quả là Số Tháng tương ứng với các ngày trong cột Date của bảng Sales.